ជួយចែករំលែកផង ដើម្បីអោយបងប្អូនខ្មែរយើងប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះកម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងឆ្លងជម្ងឺ ប៉េស្ដជ្រូក អាហ្វ្រិក ដល់វៀតណាមនឹងកម្ពុជា។ Share បើសិនជាអ្នកស្រលាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួន។ បើល្អគួឈប់បរិភោគ សាច់ជ្រូកមួយរយះសិនទៅ។ បំណងល្អពី យើងខ្ញុំ JAMHOTNEWS.COM សាខាខេត្តបាត់ដំបង។

ជួយចែករំលែកផង ដើម្បីអោយបងប្អូនខ្មែរយើងប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះកម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងឆ្លងជម្ងឺ ប៉េស្ដជ្រូក អាហ្វ្រិក ដល់វៀតណាមនឹងកម្ពុជា។ Share បើសិនជាអ្នកស្រលាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួន។ បើល្អគួឈប់បរិភោគ សាច់ជ្រូកមួយរយះសិនទៅ។ បំណងល្អពី យើងខ្ញុំ JAMHOTNEWS.COM សាខាខេត្តបាត់ដំបង។